Forsikring

Forsikring er en måte å sikre seg økonomisk hvis det skjer noe uforutsett som for eksempel ved tap av eiendeler, ulykke, skade eller tap på et en fysisk ting (et forsikringsobjekt) eller tap av helse til et menneske.

Helt elementært er forsikring en deling av risiko mellom flere forsikringstakere gjennom vanligtvis  et forsikringsselskap. Forsikringstakeren betaler en mindre premie som til sammen med andre forsikringstageres tilsvarende premier blir til et fond for å dekke ersatningene til de forsikrede. Det er en smart måte å spre risikoen på mange mennesker for å sikre at de få uheldige får erstatning. På den måte kommer allesammen samlet totalt bedre ut i gjennomsnitt.

Privat forsikring

Forsikringsselskaper tilbyr ulike typer av forsikringer mot innbetaling av en årlig forsikringspremie. De vanligste foriskingene er husforsikring og bilforsikring. Alle som eier en registrert bil i Norge må ha en forsikring på bilen, ellers får man ikke lovlig kjøre omkring med kjøretøyet. I prinsipp alle mennensker som eier et hus har også husforsikring for å sikre seg erstatning om huset blir ødelagt i brann eller på annen måte.

Offentlig forsikring

Alle statsborgere i et land kan være dekket av en offentlig forsikring som skal sikre et minimum av sikkerhet for liv og helse. I Norge er det folketrygdloven som regulerer en slik offentlig forsikring. Folketrygdloven forvaltes av Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

Reiseforsikring

Reiseforsikring er forsikring av den personen og eventuelt dens reisefølge på åker på reise inn- og utenlands. Det finnes flere ulike måter å skaffe seg reiseforsikring. En vanlig måte å ha reiseforsikring er å ha et kredittkort som har reiseforsikring inkludert. Normalt fungerer det slik at hvis du kjøper mellom 50%-75% av reisen med kortet er du og ditt reisfølge dekket av reiseforsikringen på kredittkortet.

Det finnes ulike typer av reiseforsikring som enten helsårsforsikring og enkeltreiseforsikring. Typen av forsikring du velger avgjør om forsikringen gjelder en hele året, over en viss periode eller for en spesifikk reise. Reiseforsikringen dekker som regel tap og forsinket reisegods, sykdom, kansellering og tyveri og gir en form for sikkerhet under reisen.

Få gratis forsikringer med kredittkort

Kredittkort er et glimrende betalingsmiddel i mange situasjoner, spesielt når du er på reise, når du handler på nett, eller når du kjøper en dyr vare. En av fordelene er at kortet gir deg økt forbrukerbeskyttelse. I tillegg kan det være at du får med gratis forsikringer. Les mer her.

Forsikring

Skadeforsikring

Skadeforsikring benyttes for å forsikre dyrere og viktige eiendeler som f.eks. bil, båt, bolig og lignende. Yrkesskadeforsikring klasses også som en skadeforsiking selv om det er en forsikring av personer.

En kjøretøyforsikring kan bestå av en eller flere elementer. Alle kjøretøyer må ha ansvarsforsikring slik at skade som kjøretøyet forårsaker er dekket. Hvis et kjøretøy ikke har ansvarsforsikring, blir kjøretøyet begjært avskiltet. I tillegg kan man ha forsikring mot skade som man selv påfører sitt kjøretøy. Dette kalles kasko. Kasko dekker også tyveri og andre skader som blir påført kjøretøyet.

Boligforsikring

Boligforsikring kan også deles inn i flere typer. Fullforsikring dekker både selve bygget og innbo. I borettslag og sameier tegner man en felles forsikring for selve bygningen. Da må beboerne selv tegne en innboforsikring.

Sjøforsikring

Sjøforsikring er en fellesbetegnelse for forsikring av skip. Skadeforsikringen for skip kalles kaskoforsikring, og gir dekning ved skade og totaltap, i tillegg til dekning for kollisjonsansvar. For øvrig dekkes ansvar av en særskilt ansvarforsikring, ofte omtalt som P&I-forsikring (Rederansvarsforsikring). Øvrige former for sjøforsikring er tidstapsforsikring og kasko- og fraktinteresseforsikring.

De fleste selskaper opererer med ulike dekningsnivåer i sitt produkttilbud. Dekningsnivået er angitt i vilkårene og setter grenser for hva som må erstattes ved en skade. I forsikringsbeviset angis hvilke forhold som ligger til grunn for avtalen og dens gyldighet. herunder sikkerhetstiltak og øvrige spesifikasjoner.

Livsforsikring

Livsforsikring er forsikring av personers fremtidige økonomiske situasjon. Forsikringen gir en engangsutbetaling til forsikredes etterlatte ved dødsfall

Det er i utgangspunktet to typer livsforsikring – tidsforsikring, som ikke bygger kontantverdi, og permanent forsikring, som gjør dette. Bilforsikring var et must, men medisinsk forsikring var for dyrt, og livsforsikring var ikke prioritert.

Pensjonsforsikring

Pensjonsforsikring er en forsikring der man kan spare slik at man får mer utbetalt som pensjonist enn det som folketrygden vil gi. Dette er en investering der forsikringsselskapet forvalter midlene inntil spesifisert utbetalingsdato.

Uførepensjon er en forsikringsytelse som man tegner i tilfelle man skulle bli ufør på en slik måte at man ikke lenger kan være i normalt, lønnet arbeid. Denne type ytelse kommer i tillegg til tilsvarende ytelse fra folketrygden.

Dødsrisikoforsikring er en ytelse som man kan tegne slik at etterlatte vil få et beløp hvis en person dør, uansett årsak – selv selvmord – men det er 12 måneders karenstid på sistnevnte.

Pensjonskasse

Pensjonskasse er en annen form for pensjonsforsikringshåndtering. Enkelte større selskaper velger å ha sin egen pensjonskasse i stedet for å tegne en kollektiv pensjonsavtale med et forsikringsselskap. Forvaltning av pensjonskasser gjøres av forsikringsselskaper, egne spesialiserte selskaper eller for noen av de større av seg selv. Eksempler på det siste er Statens pensjonskasse og Telenor Pensjonskasse.

Reassuranse

Reassuranse er måten som forsikringsselskapene benytter for å spre risikoen for seg selv. Man gir fra seg en prosentvis del av premieinntektene for at en annen part skal dekke tilsvarende del av erstatningene som utbetales på forsikringene knyttet til avtalen.

Alle forsikringsselskaper kan reassurere og være assurandør, men det finnes også egne selskaper som spesialiserer seg på reassuranse.

Eksempler på ulike typer Reassuranse
Proporsjonal
Ikke-proporsjonal
Fakultativ reassuranse
Reassuranse Cover
Treaty Reassuranse
Koassuranse
Koassuranse innebærer at flere selskaper sammen overtar en risiko. Selskapene hver for seg står direkte ansvarlig overfor forsikringstaker for sin andel. Ett selskap betegnes som hovedassurandør og utsteder en fellespolise på vegne av alle.

En god forsikring hjelper deg når du mest trenger det. Selv om du helst ikke får bruk for den er det en forsikring mot dersom det som ikke skal skje skjer.