Ordliste for finans- og låneuttrykk

forbrukslån tips ordlisteHvordan skal man forstå alt som står med liten og stor skrift i lånepapirene? Dette tenker nok mange når de forsøker å finne de beste lånene til seg og sine.

 Lånesider, banker eller andre finansinstitusjoner som forsøker å låne penger  har en tendens til å pakke inn informasjonen med mange fremmedord eller bransjeord. Noen av ordene er nødvendige for å kunne beskrive meningen i innholdet nøyaktig, mens andre ord er rett og slett unødvendig å bruke. Vi vil derfor hjelpe deg som står der med lua i hånden og får et lånepapir fullt av “gresk” språk.

Vi har samlet noen av de vanligste begrepene innenfor lån og finans:


Amortisering

Er et annet ord for Nedbetaling av gjeld. Kommer fra fransk “tilintetgjørelse”.

Annuitet

Beløpet du betaler hver måned, kalles annuitet, Annuiteten inkluderer både renter og avdrag.

Annuitetslån

Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd.  Med Annuitetslån er terminbeløpene (avdrag + renter) like store gjennom hele nedbetalingsperioden

Avtalegiro
Automatiske betalinger som skjer gjennom overføring fra en bankkonto.

Betalingsanmerkning
En notering hos firmaer som gir kredittopplysninger om betalingsproblemer, og at en person har utestående krav fra en eller flere kreditorer. Banker ønsker i de fleste tilfeller ikke å gi deg lån eller gir deg svært dårlige vilkår dersom du har betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkinger stammer ofte fra en utestående inkassosak. Etter at inkassobyrået har gått til rettslige skritt for å innkreve gjeld, må det gå minst en måned før en eventuell anmerkning kan registreres. Betalingsanmerkninger skal slettes når skyld er gjort opp for.

Boligkreditt

Boligkreditt er en tilgjengelig kreditt med sikkerhet i boligen. Vanligvis betaler man renter kun for beløpet som er benyttet.

Effektiv rente
Er hva lånet egentlig koster. Effektiv rente inkluderer rentekostnader og alle gebyrer slik at den totale kostnaden kommer frem og ikke bare renten. Den effektive renten varierer med størrelsen på lånebeløpet, lånets lengde, og hvor ofte lånet forrenter seg (vanligvis hver måned for norske banker). Den effektive renten er tallet du bør sammenligne når du skal sammenligne kostnadene ved et lån. Se nominell rente vs effektiv rente.

Fastrente

En fast rente som settes for en tidsperiode, vanligvis 1, 3 eller 5 år. Fastrente gir stor trygghet i forhold til forventede utgifter på et lån, og vil ikke påvirkes av svingninger i rentemarkedet underveis i fastrenteperioden.

Fastrentelån
En lånetype der en låntaker betaler en fast rente gjennom hele lånets løpetid. Renten forblir uendret selv om markedsforholdene endrer seg. Et slikt lån tilbys gjerne fra de fleste lånetilbydere men det kan være klokt å kontakte banken direkte for å sikre at du får en så god fastrente som mulig da de generelle tilbudene gjerne er fastrente for de “dårligste” kundene.

Finansiering

Et annet ord for lån.

Flytende rente

Et lån med flytende rente er en lånetype hvor renten endres i henhold til markedsforholdene. Dersom styringsrenten endres, vil lånets rente også sannsynligvis endres. Det er vanlig at boliglån har flytende rente.

Forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet, altså et lån som innvilges uten at det tas pant i noe objekt, slik det ofte gjøres for boliglån eller billån.

Gjeld
Gjeld er det pengebeløpet en person eller en institusjon skylder til annen institusjon.

Gjeldsbrev

En skriftlig avtale som regulerer gjeld og tilbakebetaling av denne.

Gjeldskonsolidering

Dette betyr å samle gjeld som du har hos flere lånegivere til et lån og en lånegiver. Dette kan være lurt for å få ned renten og kostnadnene du har på lånet

Hvor mye kan jeg låne

Hvor mye du kan låne avhenger ofte av lånetypen. For et boliglån for eksempel, vil banken kunne innvilge et lån inntil en viss prosent av inntekt, og det tas ofte pant / sikkerhet i boligen. Et forbrukslån beregnes ut ifra andre kriterier, blant annet alder, inntekt og annen gjeld, men innvilges uten pant / uten sikkerhet. En refinansiering kan ofte gi lavere rente, som gjør at du kan låne mer uten å få større månedlige utgifter.

Hovedstol

Dette er det opprinnelige lånebeløpet uten noen påløpte renter.

Innfrielsesgebyr

Et gebyr banken tar hvis du innfrier (betaler tilbake) lånet tidligere enn avtalt enligt plan. Det er ikke alle banker som har innfriselsesgebyr. Sjekk ut hva som gjelder for din bank.

Kredittgrense

Dette er den maksimale beløpet et kreditt eller låneselskap kan låne ut. En vanlig kredittgrense for kredittkort er kr. 100 000.-.

Kredittkort

Et kort du betaler med, der du betaler med kreditt. Pengene trekkes altså ikke fra en konto, som på et debit-kort, men du faktureres for uttakene i etterkant. Pengene som brukes på et kredittkort kan ses på som et lån som betales når kredittkortregningen forfaller. Ofte er det muligheter for betalingsutsettelse på kredittkortet.

Kredittopplysninger

Registrert gjeld, tilgodehavende og andre opplysninger som oppgis for vurdering av noens kredittverdighet.

Kredittverdighet

Evne til å betale det man skylder.

Kredittsjekk

Gjøres når du søker lån hos en bank. Banken bestiller en rapport/dokument fra en kredittbyrå som viser din kreditthistorie. Kredittsjekken inneholder informasjon som din inntekt, gjeld, formue og betalingshistorikk, hvis du har betalingsanmerkninger. Noen kredittinstitutt gir deg en kredittrating som er en type av karakter på din kreditthistorikk. Denne informasjonen kan banken bruke til å beslutte om de skal gi deg et lån eller ikke.

Kredittvurdering – se kredittsjekk

Løpetid

Tidslengden på lånet, den totale tiden som ligger i tilbakebetalingsplanen for lånet. Et boliglån har gjerne 20-30 år og et forbrukslån 1-15 år.

Lån uten sikkerhet

Samme sak som et forbrukslån eller et usikret lån. Et lån uten pant i et objekt. Et forbrukslån er ofte et lån uten sikkerhet.

Lånegiver

Den institusjon eller bank som låner ut penger. Normalt er dette en bank.

Lånekalkulator

Ved å bruke en lånekalkulator kan du beregne hvor store utgifter på et lån du kan regne med ut ifra størrelse på lånet, renter, avgifter og nedbetalingstid. Ved å bruke en lånekalkulator kan man selv avgjøre hvilken størrelse på et lån man vil kunne takle økonomisk.

Lånerente

Når du låner penger, må du betale renter på lånet. Rente er en prosentsats som er bankens eller kredittgiverens påslag for å dekke risiko og administrative kostnader ved å låne ut penger.

Låntaker

Den person som søker og blir innvilget et lån hos en lånegiver/bank.

Medsøker

En person som står inne for lånet sammen med hovedsøker. Både hovedsøker og medsøker er solidarisk betalingspliktige. Dette innebærer at banken eller kredittinstitusjonen kan rette krav mot hvem som helst av de solidarisk betalingsansvarlige.

Mislighold

Skjer når en lånetaker ikke klarer tilbakebetale sitt lån i forhold til de økonomiske forpliktelser som ligger i låneavtalen. Dette kan få alvorlige konsekvenser for låntakeren som kan ende opp med økonomiske problemer og gjøre det vanskelig å få lån i fremtiden.

Nominell rente

Dette er grunnrenten du betaler for et lån, uten at det er medregnet noen kostnader for gebyrer. Normalt regnes rentesatsen på et år. Se vår artikkel forskjellen på nominell- og effektiv rente.

Refinansiering

En refinansiering består i å omorganisere ett eller flere lån. Man kan refinansiere ved at man tar opp et nytt lån med pant i et objekt for å innbetale andre lån. Man kan også refinansiere ved å samle flere smålån til ett større lån, slik at de totale kostnadene, i form av for eksempel avgifter, minsker. Ofte vil man få bedre lånerente dersom man refinansierer lånet.

Rente

En prosentsats som er bankens eller kredittgiverens påslag for å dekke risiko og administrative kostnader ved å låne ut penger.

Serielån

Nedbetalingen av gjelden er den samme hver måned, men den totale månedlige kostnaden inkl. renter reduseres over tid fordi gjelden og dermed også rentekostnadene minker.

Sikkerhet

Ved mange typer av lån krever banken sikkerhet for lånet i en gjenstand for eksempel huset, for et huslån, eller bilen for billånet. Denne sikkerheten kan banken kreve tvangssolgt hvis låntakeren ikke innfrir sine økonomiske forpliktelser i forhold til lånet. Forbrukslån er lån som gis uten sikkerhet.

Sikret lån

Et lån der banken tar sikkerhet i pant for å utstede lånet.

Smålån

Smålån er mindre lån, for eksempel kredittkortgjeld eller mindre forbrukslån. De fleste smålån har egne rentekostnader og avgifter knyttet til seg. Ved å samle flere smålån til ett større lån, via en refinansiering, kan man få bedre oversikt og lavere månedlige kostnader knyttet til lånet.

Terminbeløp

Beløpet du betaler hver måned til långiveren. Terminbeløpet er det totale beløpet av avdrag og renter

Terminavgift

Avgiften banken tar hver gang du betaler terminbeløpet. Dette kan ofte unngås ved å ha e-faktura og lignende.

Usikret lån

Dette er en synonym for et forbrukslån og lån uten sikkerhet. Usikrede lån har større risiko sammenlignet med sikrede lån og har dermed en høyere rente.

Årsavgift

Et beløp långiveren belaster kunden på årlig basis.